Kom ik in aanmerking?

Formele en inhoudelijke criteria

Aanvragen worden in behandeling genomen wanneer deze voldoen aan de hierna volgende formele criteria:

Formele criteria
 • er is sprake van een mkb-onderneming;
 • er is geen sprake van een vereniging, stichting of beheermaatschappij;
 • de activiteit waarvoor een voucher wordt aangevraagd is nog niet begonnen;
 • de aanvraag dient compleet aangeleverd te worden (een korte omschrijving van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt gevraagd, het beoogde doel en een tijdsplanning, een uittreksel van de KVK en mkb-toets). Het aanleveren van een offerte is in de eerste stap (online aanvraag) optioneel; maar is vervolgens wel vereist om een beoordeling in gang te zetten;
 • de onderneming dient gevestigd te zijn in de provincie Flevoland en de bedrijfsactiviteit dient plaats te vinden in Flevoland.
 • de ondernemer verkeert niet in financiële moeilijkheden;
 • de partij die de offerte (heeft) verstrekt is een derde organisatie die zelfstandig is ten opzichte van de aanvrager;
 • voor dezelfde kosten is van andere overheden geen subsidie ontvangen;
 • de ondernemer betaalt een eigen bijdrage van ten minste 50%;
 • de aanvraag is niet bedoeld voor activiteiten in het kader van internationale handelsbevordering;
 • de activiteit dient binnen een half jaar na toekenning van de voucher te zijn aangevangen en binnen een jaar te zijn afgerond.

Voldoet u niet aan deze formele criteria, dan komt u niet in aanmerking voor de voucherregeling. Wellicht kunnen wij u wel op een andere wijze behulpzaam zijn bij het verwezenlijken van uw plannen. Neem gerust contact met ons op. Dat kan via info@voucherregelingflevoland.nl of telefonisch via 0320 28 67 94

Elke aanvraag die volledig is ingediend en voldoet aan de formele criteria wordt vervolgens inhoudelijk beoordeeld. In deze beoordeling wordt de aanvraag getoetst aan de volgende criteria:

Inhoudelijke criteria
 • de ondernemer heeft een groeiambitie die zich vertaalt in meer omzet of meer werk (of beide);
 • er dient duidelijk te zijn hoe de activiteiten bijdragen aan de doelen om de groeiambitie te halen;
 • de activiteit valt onder één van de drie typen vouchers;
 • er is sprake van één of meerdere vereisten:
  • de benodigde specifieke kennis, expertise en/of faciliteiten ontbreken in de onderneming;
  • de ondernemer moet nieuwe of andere vaardigheden ontwikkelen voor de (volgende) fase waarin de onderneming zich bevindt;
  • de scan van arbeidsvitaliteit van de medewerkers is noodzakelijk om gericht scholing te kunnen zetten ten behoeve van de onderneming.

Daarnaast kan Horizon de subsidie enkel toekennen wanneer het subsidieplafond van de regeling niet wordt overschreden.

Bovenstaande is een samenvatting van het volledige "Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent vouchers voor ondernemers Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2017-2020", waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. De volledige en officiële bekendmaking vindt u in de Staatscourant (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2017-3391.html).