Aanvragen

Algemene beschrijving aanvraagproces

Het aanvraagproces bestaat uit verschillende stappen:

  • Stap 1: Inschatting: Kom ik in aanmerking?
  • Stap 2: Online aanvraag
  • Stap 3: Quickscan gesprek
  • Stap 4: Beoordeling
  • Stap 5: Beslissing
  • Stap 6: Uitvoering
Stap 1: Inschatting: Kom ik in aanmerking?

Deze website bevat een korte beslisboom en meer uitgebreide beschrijving van criteria, op basis waarvan u een eerste inschatting kunt maken of u in aanmerking kunt komen voor een voucher. Lees deze informatie altijd eerst door voordat u een aanvraag doet!

Stap 2: Online aanvraag

De eerste stap bestaat uit het invullen van het aanmeldformulier op de website. Horizon (Horizon) gebruikt deze aanmelding om de juiste gegevens te verkrijgen en in te schatten of wij u met een voucher of anderszins kunnen helpen.

Deze stap is bedoeld om te toetsen of u voldoet aan alle formele criteria voor aanvraag van een voucher. Horizon stuurt u een bevestiging wanneer u aan deze formele criteria voldoet. De beoogde activiteiten mogen nog niet zijn gestart, voordat deze eerste stap succesvol is doorlopen. Daarna kunt u op eigen risico te starten.

Stap 3: Quickscan gesprek

Voldoet u aan de criteria om te kunnen aanvragen dan neemt Horizon contact met u op een afspraak in te plannen. Dit gesprek dient om aanvullende informatie in te winnen.

Het doel van dit gesprek is gezamenlijk een beeld te krijgen van een realistisch groeiplan, de benodigde stappen en drempels, en de externe partijen die u kunnen ondersteunen om deze drempels te overwinnen. Mocht uw groeiplan niet in aanmerking komen voor een bijdrage via de voucherregeling, dan krijgt u advies hoe u uw groeiplan kunt versterken en welke alternatieve (financierings)mogelijkheden er zijn.

Aan het einde van deze stap dient uw aanvraag volledig te zijn, inclusief offerte van de in te huren partij en een nauwkeurige beschrijving van de uit te voeren activiteiten.

Stap 4: Beoordeling

Uw aanvraag inclusief ons rapport en de offerte worden voorgelegd aan een onafhankelijk beoordelaar. Hij/zij beoordeelt of de juiste procedure is gevolgd en of uw aanvraag naar zijn/haar objectieve mening in aanmerking komt voor een voucher. Deze beoordeling kan er toe leiden dat nog één maal contact met u opgenomen wordt voor aanvullende informatie, voordat het besluit om al dan niet toe te kennen wordt genomen. Een beoordeling is pas mogelijk als een aanvraag volledig is ingediend, inclusief offerte.

Stap 5: Beslissing

Het is uiteindelijk aan de directie van Horizon om een voucher (=subsidie) aan u toe te kennen. U krijgt van Horizon een bericht of de inzet van een voucher voor uw groeiplan is goedgekeurd. Mocht de voucher niet worden toegekend, dan heeft u het recht daartegen in bezwaar te gaan. Bezwaren worden door provincie Flevoland in behandeling genomen.

Stap 6: Uitvoering

U heeft maximaal één jaar om de beoogde activiteiten uit te voeren en de voucher administratief af te wikkelen. Na afloop van de beoogde activiteiten betaalt u de ingeschakelde partij (volledige voorfinanciering). Vervolgens levert u een formulier "Verzilvering voucher en evaluatie", factuur en betaalbewijs aan bij Horizon. Indien activiteiten zijn opgepakt in lijn met de aanvraag, betaalt Horizon u de voucher uit.

Doorlooptijd

Wij streven er naar uw aanvraag binnen een termijn van 4 - 8 weken te hebben afgehandeld. Doorloopsnelheid is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de aanvrager voor het inplannen van een quickscangesprek en (eventueel) aanleveren van additionele informatie.